Privacy

| Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om jou te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

In onze verloskundigenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om jou medisch goed te kunnen begeleiden en nodig voor het financieel afhandelen van de geleverde zorg.

| De plichten van onze verloskundigenpraktijk

Onze praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

1. Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
Voor zorgverlening;
Voor doelmatig beheer en beleid;
Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
2. Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
3. Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit kan gebeuren door jouw verloskundige, maar ook via een folder of via onze website.
4. De verloskundigen binnen onze praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
5. Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
6. Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatst geleverde zorg), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van jouw kinderen. Dit is ter beoordeling van de verloskundigen van onze praktijk.

| Jouw rechten als betrokkene

Jij hebt de volgende rechten:
1. Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
2. Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
3. Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
4. Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
5. Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
6. Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kunt je dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan ons. Het aanvraagformulier kunnen wij jou meegeven of via de mail sturen. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of jouw curator of mentor).

| Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

De verloskundigen van onze praktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de verloskundige voor verstrekking van jouw persoonsgegevens jouw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de verloskundige doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld bij een overdracht naar het ziekenhuis of de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt).

| Overdracht van jouw dossier

Als je over gaat naar een andere verloskundigenpraktijk door bijvoorbeeld een verhuizing, is het belangrijk dat jouw nieuwe verloskundige op de hoogte is van jouw medische geschiedenis en het beloop van de zwangerschap(pen) en eventueel voorgaande bevalling(en). Dit staat in jouw dossier. Het is gebruikelijk dat wij jouw dossier overdragen aan je nieuwe verloskundige en doen dit dan zo spoedig mogelijk.

| Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met jouw medische gegevens? Dan gaan wij graag met jou in gesprek.

Contact

Hoekbree 1D
9403 GR Assen
Verloskundige:
06 251 385 61
Praktijkassistente:
06 250 723 93

Volg ons

Aangesloten bij

VSV-Assen

Contact

Hoekbree 1D
9403 GR Assen

Verloskundige:
06 251 385 61
Praktijkassistente:
06 250 723 93

Volg ons

Aangesloten bij

Aangesloten bij

VSV-Assen